Policyפתיחה - הסכמה לתנאי השימוש

הגלישה באתר והשימוש במערכת Magixite (להלן: "המערכת") מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים ("להלן: תנאי השימוש") ולכל חוק או תקנה החלים על הגלישה באתר והשימוש במערכת. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע מכל שימוש ברכיבי מערכת האתר. אנא קרא תנאים אלו בקפידה, שכן הגלישה באתר והשימוש בשרותים המוצעים על ידי המערכת מעידים על הסכמתך להם.
הגלישה באתר ו/או השימוש במערכת הינם בכפוף לקריאת תנאי השימוש.

1. הגדרות מושגים

1.1 "ספקית השירות" - Magixite מבית Octa-Code.

1.2 "רכיב הנגישות" – רכיב להנגשת אתרים על ידי הלקוח המאפשרת נגישות עד רמת AA של אתר הלקוח.

1.3 "תוכן האתר" – מלל, קבצי תמונה \ וידאו \ אודיו \ מסמך וכל חומר אחר המצוי באתר.

1.4 "לקוח" – כל אדם הגולש בתכני האתר ו\או משתמש בשרותי המערכת וברכיבים אותם היא מציעה.

1.5 "מערכת" – הכלי בו הלקוחות משתמשים לקבלת אפשרויות שונות כמו: צפייה בתכנים, ניהול ורכישת רישיונות, עריכת הגדרות ועוד.

2. הצטרפות למערכת וזכויות

2.1 לקוחות המצטרפים למערכת יהיו זכאים לעשות שימוש במערכת וליהנות מהשירותים וההטבות אותן היא מציעה.

2.2 החברות במערכת הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ללא אישור של ספקית השירות.

2.3 אדם \ גולש שאינו הצטרף למערכת בהתאם לתנאי השימוש, אדם \ גולש שביקש להצטרף למערכת, אולם הבקשה להצטרפות נדחיתה וכן לקוח שחשבונו במערכת הושהה על ידי ספקית השירות, לא יהיו רשאים לעשות שימוש בשירותים, בזכויות ובהטבות שאותן מעניקה המערכת.

2.4 חרף האמור לעיל, ההרשמה למערכת מותנית בהסכמה ובאישור של ספקית השירות.

3. תנאים למניעת שימוש במערכת \ הפסקת השירות

3.1 ספקית השירות רשאית למנוע מכל לקוח קבלת כל שירות באמצעות המערכת או השתתפות בכל פעילות שמתבצעת באמצעות המערכת, בין אם באופן זמני ובין לצמיתות, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, וכן להחליט על הפסקת חברותו של הלקוח במערכת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הנמקה וללא מתן הודעה על כך מראש ללקוח. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, ספקית השירות תהיה רשאית למנוע מלקוח את השימוש במערכת או להחליט על הפסקת חברותו במערכת, בין היתר, בגין אחת הסיבות הבאות:

3.1.1 במידה והלקוח הפר את תנאי השימוש.

3.1.2 במידה והלקוח ביצע מעשה לא חוקי תוך שימוש במערכת.

3.1.4 במידה והלקוח ביצע מעשה שגרם פגיעה או עלול לפגוע בספקית השירות או בגורמים צד שלישי.

3.1.5 במידה והלקוח מסר פרטים מטעים או לא נכונים לספקית השירות.

3.1.6 במידה והלקוח לא העביר תשלומים הנזקפים לחובתו כלפי ספקית השירות.

3.1.7 במידה ולספקית השירות ישנה סיבה לחשוד בשימוש זדוני של הלקוח ברכיבי המערכת.

4. הגבלת אחריות

4.1 המערכת של ספקית השירות מציעה מגוון של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם. ספקית השירות שומרת לעצמה את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים או להסיר כלים קיימים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. כמובן שספקית השירות תעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.

4.2 ספקית השירות רשאית לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספקית השירות בקשר לכך.

4.3 ספקית השירות תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את השירותים בצורה מיטבית, אולם אינה מתחייבת שהשירותים הניתנים במערכת ובשרת לא יופרעו, יינתנו כסדרן ללא הפסקות ו\או תהיה חסינה מפני גישה לא חוקית לשרתי ספקית השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל ספקית השירות או מי מספקיה או תיפגע מכל סיבה אחרת, וספקית השירות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו ללקוח או לרכושו עקב כך, מובהר כי ללקוח לא תהיה שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי ספקית השירות בגין כל תקלה. בנימה זאת, אף אם יוכח כי קיימת לספקית השירות אחריות בגין נזק כלשהו ללקוח, הפיצוי המקסימאלי ללקוח יעמוד על עלות הרישיון שנמכר ללקוח.

4.4 השימוש במערכת ובתכנים שבה ניתנים לשימוש כמות שהם ולא תהא ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספקית השירות בגין תכונות השימוש או המגבלות הכרוכות בשימוש באתר ו/או במערכת ובשירותים המוצעים על ידם.

4.5 הלקוח מאשר כי הינו מודע לכך שרכיב הנגישות משמש להנגשת האתר בלבד. ספקית השירות אינה אחראית לתוכנם של מסמכים ו/או קבצים גרפיים ו/או נתונים אחרים הנמצאים באתר האינטרנט של הלקוח. מובהר כי ספקית השירות לא תישא בכל אחריות ביחס לתקינות האתר והמשך פעילותו הסדירה.

4.6 ספקית השירות אינה אחראית לפעילות הסדירה של אתר הלקוח לאחר הסדרת הנגישות. ספקית השירות לא תישא בכל אחריות לנזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו ללקוח, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש לא נכון של הלקוח בתוכנה.

4.7 ספקית השירות לא תישא באחריות בגין פעילות לא חוקית של לקוחות המשתמשים במערכת או של כל גורם אחר שאינו פועל תחת הנחיותיה של ספקית השירות.

5. הטמעה ושימוש ברכיב הנגישות

5.1 רכיב הנגישות פותח על ידי ספקית השירות במטרה לאפשר למשתמשים בעלי מוגבלויות לעשות שימוש באתרי אינטרנט בהתאם ל"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013"

5.2 רכיב הנגישות נתמך בדפדפנים הנפוצים: Opera, Chrome, Firefox, IE10+ בגרסאות עדכניות במחשבים שולחניים וניידים.

5.3 רכיב הנגישות נתמך באופן חלקי בגלישה באמצעות פלטפורמות המובייל מבוססות אנדרואיד, iOS.

5.4 יש להטמיע קוד באתר הלקוח על מנת להפעיל את רכיב הנגישות בהצלחה, כמו כן יש ליישם הגדרות הקשורות למבנה הייחודי של כל אתר.

5.5 בתמורה לשימוש ברכיב הנגישות, הלקוח מתחייב לשלם לספקית השירות כמפורט בהליך רכישת רישיון השימוש.

5.6 השימוש המלא ברכיב הנגישות כרוך בתשלום עבור רישיון שנתי.

5.7 התשלום כולל רישיון הפעלה ושימוש ברכיב הנגישות באתר אחד של הלקוח בלבד ואינו מקנה ללקוח כל זכות בקוד המקור של התוכנה ו/או מתן קוד התוכנה פתוח ו/או סגור. מובהר כי רכיב הנגישות והמערכת על כל חלקיה והתכנים המצויים בה, הינם קניינה של ספקית השירות, גם אם נעשו שינויים והתאמות בעבור הלקוח, בין אם בתמורה וכל זכויות היוצרים שמורות לספקית השירות.

5.8 מערכת שמע/קול – מובהר כי מערכת המאפשרת קריאת הטקסטים באתר והשמעתם לגולש, אינה מחויבת בתקן. המערכת אינה חלק מתוכנת ההנגשה. לקוח המעוניין בשימוש במערכת שמע/קול יידרש להזמין את המערכת בנפרד.

5.9 מובהר כי הלקוח מתחייב שלא למכור ו/או להשכיר את השימוש בתוכנה לצד ג`, ללא היתר מראש ובכתב מספקית השירות. מובהר כי אם הלקוח עשה כן בהרשאת ספקית השירות, הוא מתחייב לחייב את המשתמש בכל הוראות והבנות ההסכם במקומו. היה ונגרם נזק עקיף ו/או ישיר לספקית השירות, כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתמש, על בסיס הסכם זה, ישפה הלקוח את ספקית השירות בגין הוצאותיה ו/או נזקיה מיד עם דרישתה הראשונה.

6. מאפייני השירות והרכיב

6.1 רכיב הנגישות נתמך בצורה מלאה במבנה אתר מסוג HTML בלבד.

6.2 רכיב הנגישות תומך באופן חלקי בלבד ברכיבי SVG FLASH או CANVAS.

6.3 ספקית השירות אינה מתחייבת כי התוכנה תתמוך בשירותים של רכיבים של צד שלישי (Iframe, פרסומות, רכיבי שכבה נוספת על גבי אתר הלקוח)

6.4 על הלקוח המשתמש ברכיב הנגישות לוודא כי אין שגיאות או התנגשויות קוד JS באתר הלקוח.

6.5 המערכת אינה אחראית על מבנה קוד HTML שאינו הגיוני או שנכתב שלא ע"י התקן W3C . האתר חייב להכיל כותרת H1 בכל דף באתר.

6.6 במידה ויידרש סלקטור ייחודי, יהיה באחריות בעל האתר, להוסיף סלקטור זה לקוד האתר.

6.7 מהירות התגובה בזמן הגלישה בתוכנה אינה באחריות ספקית השירות – מהירות התגובה תלויה בכמות התוכן באתר, שימוש בתוכן כבד (כגון תמונות מרובות) עלול לגרום להאטה במהירות הגלישה.

7. אחריות הלקוח

7.1 הלקוח יישא באחריות בלעדית לתכנים המוצגים באתר הלקוח ולהתאמתם לחוק הנגישות ו/או לכל דין בנושא הנגישות והוא פוטר בזאת את ספקית השירות באופן מפורש מבדיקה של התכנים והתאמתם של התכנים אלו לדין ו/או לבדיקת אישורים הנדרשים לאתר הלקוח בנושא נגישות. מובהר כי בדיקות אלה הינן בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח והן תבוצענה על ידו או מי מטעמו.

7.2 הלקוח מסכים כי ספקית השירות תקצה ללקוח פלטפורמה שבאמצעותו הוא רשאי להנגיש אתר אינטרנט וכי היא אינה אחראית להנגשת אתר הלקוח על פי כל דין והיא אינה אחראית לכל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג` כלשהו בגין הנגשת האתר וכי האחריות המלאה והבלעדית לכך חלה על הלקוח בלבד.

7.3 מובהר כי הלקוח יהיה אחראי לשימוש בכתוביות במקרה של שימוש במדיות מבוססות זמן, קבצי וידאו וקבצי קול.

7.4 מובהר כי הלקוח יהיה אחראי לפרסום הצהרת נגישות באתר בהתאם לכללים.

7.5 הלקוח יהיה אחראי לפרסם באתר את הסדרי הנגישות של הארגון (בהתאם לארגון – הסדרי הנגישות הפיסיים, נגישות המוקד הטלפוני, דרכי התקשרות נגישות (מייל, פקס, SMS, צ`אט..), מידע בפורמטים נגישים, פרסומים נגישים ועוד, בהתאם לחוק הנגישות.

7.6 הלקוח יהיה אחראי לפרסם את פרטי רכז הנגישות של הארגון (לארגון נותני שירות מעל ל-25 עובדים) בהתאם לדרישות החוק.

7.7 בדיקה של מורשה נגישות לשם קבלת אישור עמידה בתקן.

7.8 הלקוח יהיה אחראי להצהיר על אלמנטים שאינן ניתנים להנגשה בהתאם לדרישות תקנות הנגישות.

7.9 מובהר כי הלקוח מחויב לבצע התאמות בהגדרות המערכת לאחר הוספת תכנים חדשים ו/או רכיבים חדשים ו/או דפים חדשים ו/או שימוש בטכנולוגיות חדשות לאתר ולדאוג כי לא שונו תגיות או סלקטורים עליהם המערכת מתבססת.

8. סודיות

8.1 ספקית השירות תעשה כמיטב יכולתה כדי לשמור בסוד את המידע שיימסר על ידי הלקוחות לספקית השירות. יחד עם זאת, אין באפשרות ספקית השירות למנוע באופן מוחלט את החדירות הפוטנציאליות למחשבי ספקית השירות על ידי גורמים לא מורשים וחשיפת המידע והשימוש בו על ידי צדדים שלישיים בעקבות חדירה כאמור, וזאת ללא רשות ולא למטרות שלשמן המידע הנ"ל נמסר לספקית השירות. ללקוח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ספקית השירות בגין חשיפת המידע והשימוש בו על ידי צדדים שלישיים כאמור בסעיף זה.

8.2 ספקית השירות לא תעביר את המידע שנמסר לה על ידי הלקוחות לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

8.2.1 קיימת חובה על פי דין למסור את המידע. במקרה זה יימסרו אך ורק פרטי המידע שנכללים בגדר החובה כאמור.

8.2.2 כדי לאפשר ללקוח להשתמש כיאות בשירותי ספקית השירות השונים (בין היתר: העברת דואר אלקטרוני, קבלת דברי דואר, מבצעים, ניתוח מידע כלכלי ועוד).

8.2.3 כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי ספקית השירות.

8.2.4 לשם תפעולה התקין ופיתוחה של המערכת.

8.3 מסירת הפרטים בעת ההרשמה ואישור תנאי השימוש מהווה הסכמה מפורשת מצד הלקוח לכל השימושים המפורטים בתנאי השימוש בקשר למידע, לרבות העברתו לצדדים שלישיים, כאמור בתנאי השימוש, וכן הסכמה מפורשת מצד הלקוח לשימוש במידע האמור על ידי ספקית השירות במטרה ליידע את הלקוחות בעניין הפעילויות השונות שלה.

9. אחריות הלקוח

9.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, במערכת ובשירותים המוצעים בהם הינם רכושה הבלעדי של ספקית השירות ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לספקית השירות הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, ספקית השירות הינה הבעלים הבלעדי או בעלת הרישיון באתר ובמערכת ובכל הכלול בהם כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים של האתר והמערכת, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות וסימנים מסחריים של האתר והמערכת, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר, המערכת והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האתר והמערכת, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

9.2 הלקוח מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של ספקית השירות. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, על הלקוח להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה הסימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידי הלקוח.

9.3 אין לנהוג ביחס לאתר ו/או למערכת באופן או בצורה כלשהם, שיש בהם כדי לגרום להפרת הוראות הדין בעניין קניין רוחני.

9.4 אין לפעול לאיסוף נתונים מן האתר ו/או מן המערכת באמצעות תוכנות איסוף נתונים או תוכנות דומות או להפיץ נתונים מסוג זה ברבים.

9.5 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או מזכויות ספקית השירות על פי כל דין.

10. סוגי רישיונות

10.1 ספקית השירות רשאית לשנות את תנאי הרישוי מעת לעת תוך מסירת הודעה על השינוי באתר. המשך השימוש במערכת לאחר ההודעה מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי הרישוי המעודכנים.

10.2 רישיון חינמי - ביצירת רישיון חדש יקבל הלקוח רישיון חינם ל60 יום, הרישיון יהיה בתוקף עד לתאריך המצויין באתר. באחריות הלקוח לחדש את הרישיון או לשדרג אותו לרישיון מורחב. - ספקית השירות מאפשרת חידוש רישיון חינם לתקופה משתנה לפי החלטת המערכת, ספקית השירות אינה מחוייבת להמשיך במתכונת זו בעתיד.

10.3 רישיון מורחב- ברכישה \ שדרוג לרישיון מורחב, יזכה הלקוח לזכויות ושירותים היוצאות בכך כמפורט בהליך רכישת הרישיון.

10.4 השימוש והטמעת הקוד של רישיון חינמי \ מורחב היא באחריות הלקוח בלבד, אי שימוש ו\או שימוש שגוי בקוד הינו באחריות הלקוח. לא תהיה דרישה, תביעה, בקשה מול ספקית השירות במידה והלקוח לא עשה שימוש נכון בשירות שסופק לו.

11. שינויים בתנאי השימוש

11.1 ספקית השירות רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת תוך מסירת הודעה על השינוי באתר. המשך השימוש במערכת לאחר ההודעה מהווה הסכמה מצד הלקוח לתנאי השימוש המעודכנים.

11.2 תנאי השימוש המעודכנים ייכנסו לתוקף במקביל לפרסומם.

12. שונות

12.1 הלקוח לא יצטרף למערכת ולא יעשה שימוש כלשהו בשירותי האתר, בטרם קרא והבין היטב את הוראות תנאי השימוש ואישר אותם.

12.2 האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון הזכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

12.3 הכותרות בתנאי השימוש נוספו לשם נוחות הקורא בלבד ואין לעשות בהם שימוש לצורך פרשנות הוראות תנאי השימוש.

12.4 סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין תנאי השימוש ו/או האתר ו/או המערכת ו/או ספקית השירות הנו הדין הישראלי בלבד.

12.5 אין באמור בתנאי השימוש כדי להרחיב את האחריות המוטלת על פי דין על ספקית השירות.

12.6 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות פרסומים אחרים בעניין המערכת והאתר, יגברו הוראות תנאי השימוש.

12.7 בכל מקום שבתנאי השימוש ניתנו חסינות, פטור מאחריות או הקלה באחריות לספקית השירות, הפטור, החסינות וההקלה כאמור יחולו באותה מידה גם על עובדיה, הנהלתה ובעליה.

תאריך עדכון: אוגוסט 2016